Biểu mẫu Giấy phép nhận khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Giấy phép nhận khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Giấy phép nhận khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (Ban hành kèm Thông tư số 38/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail
Biểu mẫu Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm

Biểu mẫu Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm

Biểu mẫu Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm (Ban hành kèm Thông tư số 38/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail
Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (Ban hành kèm Thông tư số 38/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail
Biểu mẫu Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu

Biểu mẫu Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu

Biểu mẫu Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu do Ngân hàng Nhà nước cấp (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-NHNN của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)

Detail
Biểu mẫu Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng

Biểu mẫu Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng

Biểu mẫu Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail