Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động cho thuê lại lao động (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do Ủy ban Nhân dân phê duyệt (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail
Bản kê khai lý lịch tự thuật

Bản kê khai lý lịch tự thuật

Bản kê khai lý lịch tự thuật dành (Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Đơn đề nghị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Đơn đề nghị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Đơn đề nghị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail