Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail
Biểu mẫu Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do Ủy ban Nhân dân phê duyệt (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail
Biểu mẫu Quyết định về việc trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Quyết định về việc trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Quyết định về việc trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail
Biểu mẫu Thông báo đồng ý về việc rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Thông báo đồng ý về việc rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Thông báo đồng ý về việc rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động do Ủy ban nhân dân phê duyệt (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Giấy Chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail