Mô tả công việc trưởng phòng QA  - Phòng chất lượng

Mô tả công việc trưởng phòng QA - Phòng chất lượng

Mô tả công việc trưởng phòng QA - Phòng chất lượng

Detail
Mô tả công việc Phó phòng Kế hoạch

Mô tả công việc Phó phòng Kế hoạch

Mô tả công việc Phó phòng Kế hoạch

Detail
Mô tả công việc tổ trưởng phúc tra chất lượng

Mô tả công việc tổ trưởng phúc tra chất lượng

Mô tả công việc tổ trưởng phúc tra chất lượng

Detail
Mô tả công việc tổ trưởng tổ quản lý chất lượng hệ thống

Mô tả công việc tổ trưởng tổ quản lý chất lượng hệ thống

Mô tả công việc tổ trưởng tổ quản lý chất lượng hệ thống

Detail
Mô tả công việc Nhân viên theo dõi thử nghiệm và thành phẩm

Mô tả công việc Nhân viên theo dõi thử nghiệm và thành phẩm

Mô tả công việc Nhân viên theo dõi thử nghiệm và thành phẩm

Detail