Biểu mẫu Báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ (Ban hành kèm Thông tư số 38/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail
Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ

Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ

Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ (Ban hành kèm Thông tư số 38/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail
Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu (Ban hành tại thông tư 16/2012/TT-NHNN của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)

Detail
Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu vàng nguyên liệu/giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu vàng nguyên liệu/giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu vàng nguyên liệu/giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm (Ban hành tại thông tư 16/2012/TT-NHNN của chính phủ về quản lý hoạt...

Detail
Biểu mẫu Đơn đề nghị Cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng dành cho các tổ chức tín dụng

Biểu mẫu Đơn đề nghị Cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng dành cho các tổ chức tín dụng

Biểu mẫu Đơn đề nghị Cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng dành cho các tổ chức tín dụng (Ban hành tại thông tư 16/2012/TT-NHNN của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)

Detail