Biểu mẫu Giấy tiếp nhận Đăng ký Công bố sản phẩm

Biểu mẫu Giấy tiếp nhận Đăng ký Công bố sản phẩm

Biểu mẫu Giấy tiếp nhận Đăng ký Công bố sản phẩm của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng...

Detail
Biểu mẫu Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đat/không đạt yêu cầu nhập khẩu

Biểu mẫu Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đat/không đạt yêu cầu nhập khẩu

Biểu mẫu Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đat/không đạt yêu cầu nhập khẩu của Cơ quan Kiểm tra Nhà nước trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Kèm theo Nghị định số...

Detail
Biểu mẫu Văn bản Xác nhận nội dung quảng cáo

Biểu mẫu Văn bản Xác nhận nội dung quảng cáo

Biểu mẫu Văn bản Xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực An toàn thực phẩm (Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Biểu mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018...

Detail
Biểu mẫu Đơn Đăng ký Xác nhận nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm

Biểu mẫu Đơn Đăng ký Xác nhận nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm

Biểu mẫu Đơn Đăng ký Xác nhận nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Detail