Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Danh sách người thực hiện khám sức khỏe

Biểu mẫu Danh sách người thực hiện khám sức khỏe

Biểu mẫu Danh sách người thực hiện khám sức khỏe (Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Detail
Mẫu Văn bản Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

Mẫu Văn bản Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

Mẫu Văn bản Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Thông báo Đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Biểu mẫu Thông báo Đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Biểu mẫu Thông báo Đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ (Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Danh sách Đăng ký Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Biểu mẫu Danh sách Đăng ký Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Biểu mẫu Danh sách Đăng ký Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP)

Detail