Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Báo cáo tình hình sử dụng lao động (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập) (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail
BIểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động

BIểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Báo cáo tình hình sử dụng lao động (do người sử dụng lao động lập) (Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Quyết định Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ/Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm của doanh nghiệp

Biểu mẫu Quyết định Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ/Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm của doanh nghiệp

Biểu mẫu Quyết định Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ/Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm của doanh nghiệp do Giám đốc Ngân hàng Nhà...

Detail
Biểu mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt (Ban hành kèm Thông tư số 38/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail
Biểu mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng

Biểu mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng

Biểu mẫu Quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt (Ban hành kèm Thông tư số 38/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail