Biểu mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Biểu mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Biểu mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Detail
Mẫu Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư

Mẫu Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư

Mẫu Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Detail
BIểu mẫu Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

BIểu mẫu Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

BIểu mẫu Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Detail
Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016...

Detail
Biểu mẫu Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình

Biểu mẫu Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình

Biểu mẫu Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail