Mẫu đơn đề nghị đăng ký quyền tác giả

Mẫu đơn đề nghị đăng ký quyền tác giả

Mẫu đơn đề nghị đăng ký quyền tác giả. Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả):

Detail
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Số lượng người lao động:......................(trực tiếp:...........; gián tiếp:...............) Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở...

Detail
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trò chơi điện tử g2, g3, g4

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trò chơi điện tử g2, g3, g4

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trò chơi điện tử g2, g3, g4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:....do.... cấp ngày... tháng... năm... tại...

Detail
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký  trò chơi điện tử g2, g3, g4

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký trò chơi điện tử g2, g3, g4

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký trò chơi điện tử g2, g3, g4. b) Kênh phân phối trò chơi cho thiết bị di động (tên doanh nghiệp, IP khi cung cấp trên ứng dụng cài đặt trên thiết bị di...

Detail
Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện  mở dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện mở dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

Detail