Biểu mẫu Thông báo về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình

Biểu mẫu Thông báo về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình

Biểu mẫu Thông báo về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Hợp đồng lao động giúp việc gia đình

Biểu mẫu Hợp đồng lao động giúp việc gia đình

Biểu mẫu Hợp đồng lao động giúp việc gia đình (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc làm thêm giờ

Biểu mẫu Văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc làm thêm giờ

Biểu mẫu Văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc làm thêm giờ (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ

Biểu mẫu Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ

Biểu mẫu Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Báo cáo tình hình nhận và quản lý tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Báo cáo tình hình nhận và quản lý tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Biểu mẫu Báo cáo tình hình nhận và quản lý tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động (Ban hành Kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Detail