Mẫu Báo cáo về việc thực hiện kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

Mẫu Báo cáo về việc thực hiện kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

Mẫu Báo cáo về việc thực hiện kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm...

Detail
Biểu mẫu Giấy Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Biểu mẫu Giấy Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Biểu mẫu Giấy Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế (Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Tờ khai Công bố sản phẩm

Biểu mẫu Tờ khai Công bố sản phẩm

Biểu mẫu Tờ khai Công bố sản phẩm trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Y tế (Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Detail
Biểu mẫu Tờ khai tự công bố sản phẩm

Biểu mẫu Tờ khai tự công bố sản phẩm

Biểu mẫu Tờ khai tự công bố sản phẩm trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế (Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Detail
Mẫu Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

Mẫu Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

Mẫu Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định tại Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một...

Detail