Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Biểu mẫu Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện an ninh, trật...

Detail
Biểu mẫu Bản khai nhân sự

Biểu mẫu Bản khai nhân sự

Biểu mẫu Bản khai nhân sự theo Mẫu số 02b Phụ lục kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu...

Detail
Biểu mẫu Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Biểu mẫu Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Biểu mẫu Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Detail
Biểu mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Biểu mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Biểu mẫu Tờ khai đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Detail
Biểu mẫu Tờ khai Đăng ký Quyền liên quan

Biểu mẫu Tờ khai Đăng ký Quyền liên quan

Biểu mẫu Tờ khai Đăng ký Quyền liên quan

Detail