Biểu mẫu Báo cáo tình hình quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Biểu mẫu Báo cáo tình hình quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Biểu mẫu Báo cáo tình hình quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Ban hành kèm Thông tư số 38/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail
Biểu mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Biểu mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (Ban hành kèm Thông tư số 38/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail
Biểu mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh, mua bán vàng miếng

Biểu mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh, mua bán vàng miếng

Biểu mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh, mua bán vàng miếng (Ban hành kèm Thông tư số 38/2018/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Detail
Biểu mẫu Báo cáo tình hình khai thác và nhập khẩu/xuất khẩu vàng nguyên liệu

Biểu mẫu Báo cáo tình hình khai thác và nhập khẩu/xuất khẩu vàng nguyên liệu

Biểu mẫu Báo cáo tình hình khai thác và nhập khẩu/xuất khẩu vàng nguyên liệu (Ban hành tại thông tư 16/2012/TT-NHNN của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)

Detail
Biểu mẫu Báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu vàng và tiêu thụ sản phẩm vàng tại Việt Nam

Biểu mẫu Báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu vàng và tiêu thụ sản phẩm vàng tại Việt Nam

Biểu mẫu Báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu vàng và tiêu thụ sản phẩm vàng tại Việt Nam (Ban hành tại thông tư 16/2012/TT-NHNN của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)

Detail