Tư vấn doanh nghiệp

Hướng dẫn cập nhật thông tin cổ đông theo định kỳ

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT có quy định về cổ đông sáng lập. Số lượng cổ đông và thông tin cổ phần của các cổ đông có thể thay đổi trong suốt quá trình kinh doanh và hoạt động của công ty đó. Vậy muốn cập nhật thông tin các cổ đông như thế nào ?

cập nhật thông tin cổ đông

Luật Trí Minh tư vấn về cập nhật thông tin cổ đông

Cổ đông là gì?
- Cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần. 
- Cổ đông là thực thể đồng sở hữu CTCP, chứ không phải là chủ nợ của công ty cổ phần đó, 
- Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông gắn liền với kết quả hoạt động của doanh nghiệp và loại cổ phần mà họ sở hữu.

Phân loại cổ đông
Các loại cổ đông thường được phân biệt bằng quyền cũng như nghĩa vụ gắn liền với loại cổ phiếu mà họ sở hữu.

- Cổ đông sáng lập: là những cổ đông đầu tiên góp vốn để hình thành nên công ty cổ phần.

- Cổ đông đặc biệt: là cổ đông (thường là Nhà nước) mặc dù chỉ nắm một số lượng cổ phần rất ít ỏi chỉ mang tính chất tượng trưng nhưng có quyền phủ quyết trong một số quyết sách quan trọng (được quy định trong điều lệ công ty) của công ty cổ phần. Loại cổ đông này còn gọi là cổ đông ưu đãi biểu quyết và loại cổ phần mà cổ đông đặc biệt nắm giữ gọi là cổ phần vàng
- Cổ đông ưu đãi: là những cổ đông được ưu tiên một quyền nào đó (thường là quyền hưởng một tỷ lệ cổ tức cố định trước khi lợi nhuận được phân phối cho các cổ đông khác, quyền nhận lại giá trị của cổ phần khi có yêu cầu). Đi kèm với quyền ưu tiên, cổ đông ưu đãi thường bị hạn chế các quyền khác (ví dụ quyền ứng cử vào bộ máy quản trị của công ty, quyền biểu quyết...).
Cổ đông thường: là các cổ đông còn lại.
Một cách phân loại khác là căn cứ tỷ lệ cổ phần mà cổ đông nắm giữ, theo cách này cổ đông được phân loại thành cổ đông lớn và cổ đông thiểu số. Tỷ lệ để có thể coi là cổ đông lớn thường do điều lệ công ty cổ phần quy định trên cơ sở tuân thủ luật pháp.

Hồ sơ cập nhật thông tin cổ đông

Nghị định 78/2015/NĐ-CP công bố phần hồ sơ cập nhật thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần gồm:

  • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ( Phụ lục II-1, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)
  • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập sau khi đã thay đổi.
  • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.
  • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Cập nhật thông tin cổ đông và quyền lợi của cổ đông

– Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

– Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

– Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.

– Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

– Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.

– Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

– Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông (điều 115)

– Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

– Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

– Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

– Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Hướng dẫn cập nhật thông tin cổ đông theo định kỳ", trong trường hợp cần trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc số ưu tiên 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM). Trong trường hợp không liên lạc được với số máy bàn quý khách hãy gọi 0961 683 366 để được hỗ trợ kịp thời.

Tìm kiếm liên quan:

- mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập
- thông báo chuyển nhượng cổ phần
- thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần
- đăng ký thành lập doanh nghiệp
- thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập
- thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông góp vốn

 

 

Luật sư kinh tế 

BTV - Văn phòng luật sư Trí Minh

 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây