Thành lập doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp và những câu hỏi thường gặp?

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đã thực hiện sáp nhập với Công ty CP X. Theo quy định của pháp luật thì công ty chúng tôi sẽ phải chấm dứt hoạt động. Vậy, công ty chúng tôi có phải thực hiện thủ tục gì để chấm dứt hoạt động không? Nếu có thì chúng tôi có cần tổ chức lại doanh nghiệp không?

Hướng dẫn tổ chức lại doanh nghiệp sau khi chia tách hoặc sát nhập công ty

(nguồn ảnh: doanhnghiepviet.vn)

Trả lời:

Điểm c Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp quy định: “Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chầm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập đồng thời sau khi sát nhập cần tổ chức lại doanh nghiệp mới”.

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công ty nhận sáp nhập đã thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập gửi Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính theo mẫu quy định tại Phụ lục II-17 ban hành kèm theo Thông tư này.

Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp đồng sáp nhập của công ty.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và ra Thông báo về việc xóa tên doanh nghiệp do bị sáp nhập theo mẫu quy định tại Phụ lục V-14 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đã thực hiện nhận sáp nhập Công ty TNHH B. Sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập, công ty chúng tôi có phải thực hiện đăng ký tổ chức lại doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh không? Hồ sơ đăng ký như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điểm b Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2005 thì trường hợp sáp nhập doanh nghiệp, các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập và tổ chức lại doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do nhận sáp nhập được quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty khác cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định này, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập phải có thêm hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc sáp nhập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

Câu hỏi:

Tổ chức lại doanh nghiệp sau khi chia và tách doanh nghiệp khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2005 thì công ty TNHH, công ty CP có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2005 thì công ty TNHH, công ty CP có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách.

Do vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp chia doanh nghiệp, công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Trường hợp tách doanh nghiệp không làm chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng nhau liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Câu hỏi:

Có thể tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành nhiều công ty cùng loại có được hay không? Nếu được thì các thủ tục thực hiện tách doanh nghiệp là như thế nào?

Trả lời:

Điều 151 Luật Doanh nghiệp quy định:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

2. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định tách công ty quy định tại điểm a khoản này.

3. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác”.

Câu hỏi:

Hiện nay tôi đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Tôi muốn cho một người khác thuê doanh nghiệp này mà vẫn giữ nguyên tổ chức doanh nghiệp. Như vậy tôi phải tiến hành các thủ tục gì với cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, khi chủ doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

Câu hỏi:

Công ty tôi hiện nay là Công ty TNHH một thành viên. Để mở rộng tiềm năng của công ty, tôi có ý định hợp nhất với một công ty đối tác cùng trong lĩnh vực kinh doanh và cũng là công ty TNHH một thành viên. Xin hỏi hai công ty của chúng tôi có hợp nhất được không và thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Điều 152 Luật Doanh nghiệp quy định:

“1. Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

2. Thủ tục hợp nhất và công ty được quy định như sau:

a) Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.

3. Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

4. Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, tổ chức lại doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất”.

Căn cứ quy định trên, hai công ty trong trường hợp này có thể hợp nhất thành một công ty mới theo trình tự, thủ tục như nêu trên với điều kiện phải tuân thủ pháp luật về cạnh tranh như quy định tại Khoản 3 của quy định này.

Tông hợp từ: dangkykinhdoanh.gov.vn

Tìm kiếm liên quan: 

  • mục đích của việc tổ chức lại doanh nghiệp
  • tổ chức lại doanh nghiệp là gì
  • tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp
  • câu hỏi về luật doanh nghiệp 2014
  • tổ chức lại doanh nghiệp được thực hiện khi nào
  • hệ quả pháp lý của các biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây