Luật sư

Luật sư LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Mr. Nguyễn Minh Anh

Tel: 043.766.9599

Mobile: 0961.683.366

Email: minhanh@luattriminh.vn

Tư vấn đầu tư

Doanh nghiệp và thương mại

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

BĐS và xây dựng

Tài chính ngân hàng

Sở hữu trí tuệ

Lao động, bảo hiểm

Mua bán và sáp nhập

Mr.Nguyễn Duy Anh

Tel: 083.933.3323

Mobile: +84-939698142

Email: duyanh@luattriminh.vn

Tư vấn đầu tư

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Doanh nghiệp và thương mại

Mua bán và sáp nhập

Dân sự & Tố tụng dân sự

Tài chính ngân hàng

BĐS và xây dựng

Ms. Phùng Thị Huyền

Tel: 083.933.3323

Mobile: (+84)905.27.04.27

Email: phunghuyen@luattriminh.vn

Tư vấn đầu tư

Doanh nghiệp và thương mại

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Dân sự & Tố tụng dân sự

Mỹ phẩm, thực phẩm

Mua bán và sáp nhập

Mr.Trần Phương Thảo

Tel: 043.766.9599

Mobile: 0912.550.029

Email: phuongthao@luattriminh.vn

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

BĐS và xây dựng

Lao động, bảo hiểm

Mr Nguyễn Hải Long

Tel: 043.766.9599

Mobile: 0972.599.334

Email: hailong@luattriminh.vn

Tư vấn đầu tư

Doanh nghiệp và thương mại

Mr. Nguyễn Bùi Bá Huy

Tel: (+84) 83-933- 3323

Mobile:

Email: bahuy@luattriminh.vn

Tư vấn đầu tư

Doanh nghiệp và thương mại

Lao động, bảo hiểm

Tài chính ngân hàng

Mua bán và sáp nhập

Thuế

TÌM LUẬT SƯ

Họ tên Lĩnh vực hoạt động