Luật sư

Luật sư LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Mr. Nguyễn Minh Anh

Tel: 043.766.9599

Mobile: 0961.683.366

Email: minhanh@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Tư vấn đầu tư

BĐS và xây dựng

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Tài chính ngân hàng

Lao động, bảo hiểm

Mua bán và sáp nhập

Sở hữu trí tuệ

Mr.Nguyễn Duy Anh

Tel: 083.933.3323

Mobile: +84-939698142

Email: duyanh@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Tài chính ngân hàng

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

BĐS và xây dựng

Tư vấn đầu tư

Mua bán và sáp nhập

Dân sự & Tố tụng dân sự

Ms. Phùng Thị Huyền

Tel: 083.933.3323

Mobile: (+84)905.27.04.27

Email: phunghuyen@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Tư vấn đầu tư

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Dân sự & Tố tụng dân sự

Mua bán và sáp nhập

Mỹ phẩm, thực phẩm

Mr.Trần Phương Thảo

Tel: 043.766.9599

Mobile: 0912.550.029

Email: phuongthao@luattriminh.vn

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

BĐS và xây dựng

Lao động, bảo hiểm

Mr Nguyễn Hải Long

Tel: 043.766.9599

Mobile: 0972.599.334

Email: hailong@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Tư vấn đầu tư

Nguyễn Hương Quỳnh

Tel: 043.766.9599

Mobile:

Email: huongquynh@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Sở hữu trí tuệ

Tưởng Hữu Long

Tel: 043.766.9599

Mobile:

Email: huulong@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Giấy phép con

Mỹ phẩm, thực phẩm

Mr. Nguyễn Bùi Bá Huy

Tel: (+84) 83-933- 3323

Mobile:

Email: bahuy@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Tài chính ngân hàng

Tư vấn đầu tư

Lao động, bảo hiểm

Mua bán và sáp nhập

Thuế

Mr. Chu Tùng Anh

Tel: [+84].2​43.766.9599, Ext: ​108

Mobile:

Email: tunganh@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Giáo dục

Lao động, bảo hiểm

Mỹ phẩm, thực phẩm

Giấy phép con

Sở hữu trí tuệ

Mr. Nguyễn Văn Trung

Tel: 043.766.9599

Mobile:

Email: nguyentrung@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Tài chính ngân hàng

Tư vấn đầu tư

BĐS và xây dựng

Giấy phép con

Kế Toán Doanh nghiệp

Mua bán và sáp nhập

Dân sự & Tố tụng dân sự

TÌM LUẬT SƯ

Họ tên Lĩnh vực hoạt động