Tư vấn doanh nghiệp

Cách tổ chức một cuộc họp đai hội đồng cổ đông

Trong Công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông là một cơ quan có quyết định cao nhất, bao gồm toàn bộ các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức họp hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường.

Bài viết được quan tâm nhiều nhất:

 

Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông có dễ không ?

(nguồn ảnh: HUD)

Có thể nói, thông qua việc họp Đại Hội đồng cố đông, các cổ đông có thể nắm bắt được rõ hơn các vấn đề trong Công ty mà mình đầu tư để tác động vào nó, tiêu biểu như:

 • Kế hoạch kinh doanh của Công ty có đạt mục tiêu hay không;
 • Tình hình tài chính, hay nói cách khác là tiền của các Cổ đông đầu tư đã được sử dụng như thế nào?;
 • Kết quả kinh doanh của Công ty lỗ hay lãi? Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc/Tổng giám đốc hoạt động ra sao?
 • Mức cổ tức của các cổ đông thế nào?

Tư vấn họp đại hội đồng Cổ Đông – Luật Trí Minh: 0906 998 696

Trình tự triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông:

Bước 1: Theo quy định, người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp sẽ gửi thông báo mời họp bằng phương thức bảo đảm để đến được địa chỉ liên lạc của các cổ đông.

Trong đó, thông báo mời họp phải được gửi kèm cùng: Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.

Cổ đông  hoặc nhóm cổ đông có số cổ phẩn đạt tỷ lệ nhất định có quyền kiến nghị bằng văn bản vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị này phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp.

Bước 2: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp không đủ 51%, các cổ đông sẽ được triệu tập lần thứ hai  trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện 33%, các cổ đông sẽ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Khi đó, Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành không bị phụ thuộc và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Bước 3: Tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

 • Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành Đăng ký cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông;
 • Bầu ra Chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu của cuộc họp;
 • Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ nội dung cuộc họp;
 • Thảo luận, thông qua các nội dung trong cuộc họp.

Bước 4: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số  phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham gia dự họp tán thành.  Trừ trường hợp sau:

 • Bầu thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu;
 • Phải đạt ít nhất 65% tổng số  phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham gia dự họp tán thành đối với các nội dung sau:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Các cổ đông, cần chuẩn bị kỹ trước khi họp Đại hội đồng cổ đông để sử dụng tối đa quyền của mình khi họp:

 • Kiểm tra nội dung chương trình họp xem có cần bổ sung gì không.
 • Kiểm tra danh sách các cổ đông tham dự;
 • Duyệt trước những điểm quan trọng và không quan trọng, đưa ra các nội dung chi tiết về ý kiến phát biểu.
 • Ghi chép lại;
 • Xem kỹ nội quy biểu quyết và điều kiện biểu quyết được hợp lệ.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:

Thư mời họp phải được gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ công ty.

Kèm theo thư mời họp là chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; phiếu biểu quyết; mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp. Nếu công ty có trang thông tin điện tử thì các nội dung kèm theo này có thể đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty và trong thư mời họp phải ghi rõ nơi và cách thức tải tài liệu.

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp không đủ tỷ lệ trên thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì trong vòng 20 ngày, cuộc họp lần thứ ba sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Cách tổ chức một cuộc họp đai hội đồng cổ đông", trong trường hợp trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM).

CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH (2007)

Điện thoại: 0243.766.9599 - VP HCM: 0283.933.3323

Trụ sở Hà Nội: Tầng 5, Viet Tower, Số 01 Thái Hà, Q. Đống Đa

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 8, Tòa Alpha, Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3

Website: www.luattriminh.vn - Mail: lienhe@luattriminh.vn

Từ khóa liên quan:

 • điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông
 • đại hội đồng cổ đông gồm những ai
 • các bước tiến hành họp đại hội đồng cổ đông
 • quy định thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên
 • triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây