Chuyên viên tư vấn

Chuyên viên tư vấn LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Đặng Văn Tuyển

Tel: 083.933.3323

Mobile:

Email: vantuyen@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Tư vấn đầu tư

Sở hữu trí tuệ

Dân sự & Tố tụng dân sự

Nguyễn Thị Thảo

Tel: 024 3766 9599

Mobile: 024 3766 9599

Email: nguyenthao@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Giấy phép con

Mr. Trần Thanh Tài

Tel: 0283.933.3323

Mobile: 0283.933.3323

Email: thanhtai@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Lao động, bảo hiểm

BĐS và xây dựng

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Dân sự & Tố tụng dân sự

Mr Lê Công Luận

Tel: 0283.3933.3323

Mobile: 0283.3933.3323

Email: leluan@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Tư vấn đầu tư

Lao động, bảo hiểm

Mr Trần Văn Hoàng

Tel: 0283.3933.3323

Mobile: 0283.3933.3323

Email: vanhoang@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Lao động, bảo hiểm

Tư vấn đầu tư

TÌM LUẬT SƯ

Họ tên Lĩnh vực hoạt động