Chuyên viên tư vấn

Chuyên viên tư vấn LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Nguyễn Văn Trung

Tel: 043.766.9599

Mobile:

Email: nguyentrung@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Giấy phép con

Mỹ phẩm, thực phẩm

Nguyễn Hương Quỳnh

Tel: 043.766.9599

Mobile:

Email: huongquynh@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Sở hữu trí tuệ

Tưởng Hữu Long

Tel: 043.766.9599

Mobile:

Email: huulong@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Giấy phép con

Mỹ phẩm, thực phẩm

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Nguyễn Hoàng Anh

Tel: 043.766.9599

Mobile:

Email: hoanganh@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Tư vấn đầu tư

Phạm Phú Hiệp

Tel: 083.933.3323

Mobile:

Email: phuhiep@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Giấy phép con

Đặng Văn Tuyển

Tel: 083.933.3323

Mobile:

Email: vantuyen@luattriminh.vn

Doanh nghiệp và thương mại

Dân sự & Tố tụng dân sự

Tư vấn đầu tư

Sở hữu trí tuệ

TÌM LUẬT SƯ

Họ tên Lĩnh vực hoạt động