Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn khởi kiện người đại diên pháp luật

KHỞI KIỆN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT KHI VƯỢT QUÁ PHẠM VI ĐẠI DIỆN


Luật Doanh nghiệp năm 2014 ra đời đã tạo thêm nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động bởi những quy định mở theo hướng Doanh nghiệp tự kê khai, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm liên quan tới các vấn đề của Doanh nghiệp. Nhà nước chỉ mang tính định hướng, kiểm tra khi phát hiện sai phạm. Chính vì định hướng Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm như vậy của Luật Doanh nghiệp nên vai trò quản lý, điều hành và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật trong Doanh nghiệp càng trở nên nặng nề chỉ cần sai sót của Người đại diện thì rất có thể dẫn tới thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng tới chính bản thân Người đại diện của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ bài viết này tôi cũng sẽ đi vào phân tích cụ thể một khía cạnh đó là việc khởi kiện Người đại diện theo pháp luật khi vượt quá thẩm quyền để những người đại diện, lãnh đạo trong Doanh nghiệp lưu tâm tránh trường hợp vi phạm dẫn tới khởi kiện mà không hay hoặc để những thành viên khác nắm bắt được quyền khởi kiện của mình khi Người đại diện vi phạm gây thiệt hại tới doanh nghiệp.
Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp là ai? Theo quy định tại Điều 13 của Luật Doanh nghiệp thì: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và theo Điều 137 BLDS 2015 thì Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm: Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ; Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật; Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.


Trường hợp Người đại diện theo pháp luật thực hiện không đúng quyền và nghĩa vụ của mình được ghi nhận theo pháp luật hoặc theo Điều lệ Công ty và cụ thể ở đây là vượt quá phạm vi mình đại diện thì phải chịu hậu quả pháp lý bất lợi cụ thể sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Doanh nghiệp nếu thực hiện công việc vượt quá thẩm quyền của mình cụ thể theo BLDS 2015 thì hậu quả đó được quy định tại Điều 143 Trường hợp giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch. 


Vậy trường hợp nào thì Người đại diện theo pháp luật thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện? Ta có thể thấy rằng từ cách hiểu Người đại diện theo pháp luật được đại diện doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh nếu không tìm hiểu kỹ rất dễ cho rằng mình được toàn quyền thực hiện việc ký kết các giao dịch nhưng theo quy định của pháp luật không phải vậy. Ta có lấy ví dụ trong trường hợp Doanh nghiệp là Công ty Cổ phần để có thể hiểu rõ hơn không phải trường hợp nào

Người đại diện theo pháp luật, đối với công ty Cổ phần trong trường hợp giao dịch là việc đầu tư hoặc bán số tài sản có giá bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác đây là những giao dịch phải thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông công ty theo Điểm d Khoản 1 Điều 135 Luật Doanh nghiệp nếu trong trường hợp này Người đại diện không nắm rõ quy định mà thực hiện giao dịch khi Đại hội đồng cổ đông chưa thông qua thì được hiểu là vượt quá phạm vi đại diện và có thể lâm vào tình thế pháp lý bất lợi. Ngoài ra hiện nay theo Luật Doanh nghiệp trong loại hình Công ty Cổ phần và Công ty TNHH thì còn có nhiều Người đại diện theo pháp luật để làm rõ thẩm quyền của từng người đại diện Điều lệ, Quy chế công ty có thể quy định cụ thể thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của từng người đại diện nếu họ không thực hiện theo đúng Điều lệ, Quy chế được Công ty quy định thì cũng được hiểu là vượt quá phạm vi đại diện. 

Trong trường hợp Người đại diện gây thiệt hại cho Doanh nghiệp thì ai là người có quyền khởi kiện? Luật doanh nghiệp 2014 chỉ đề cập tới việc khởi kiện Người đại diện thông qua điều khoản khởi kiện người quản lý nêu tại Điều 72 đối với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên và khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc nêu tại Điều 161 đối với loại hình Công ty Cổ phần còn với các loại hình Doanh nghiệp khác thì Luật doanh nghiệp không đề cập tới. Căn cứ theo các quy định này thì thành viên công ty (đối với loại hình công ty TNHH) và cổ đông hoặc nhóm cổ đông (đối với loại hình công ty cổ phần) sở hữu ít nhất 1% cổ phần liên tục trong thời hạn 6 tháng có quyền khởi kiện Người đại diện để yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Người đại diện vượt quá phạm vi đại diện.

Việc nhận biết Người đại diện theo pháp luật đã vượt quá phạm vi đại diện hay chưa tưởng chừng rất đơn gian nhưng để nhận biết cụ thể trên thực tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau và cần những chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm mới có thể phân tích toàn diện vấn đề. Từ yêu cầu đó Luật Trí Minh với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm có thể xem xét toàn diện vụ việc và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề Người đại diện pháp luật đã vượt quá phạm vi đại diện hay chưa để các bên có biện pháp giải quyết tốt nhất tránh những mâu thuẫn không đáng có phát sinh trong Doanh nghiệp.

 

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây