Tư vấn doanh nghiệp

Những điều cần lưu ý về họp hội đồng quản trị năm 2018

Trong một công ty cổ phần họp Hội đồng quản trị diễn ra thường xuyên theo định kỳ hoặc bất chợt. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất, và Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty. Có thể nói vai trò của Hội đồng quản trị là rất quan trọng, quyết định nhiều hoạt động của công ty từ việc quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty, quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty, đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác.

Họp hội đồng quản khi khi nào?

(nguồn ảnh: dantri.com)

Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của mình bằng cách ban hành Quyết định từ việc biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Do đó, để đảm bảo hiệu lực pháp luật và giá trị thi hành của Quyết định Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị cần nắm rõ và đảm bảo thực hiện đúng quy trình ban hành Quyết định này.

Bài viết sẽ cung cấp cho Quý khách những vấn đề cần lưu ý về việc họp Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hiệu lực pháp luật và giá trị thi hành của Quyết định Hội đồng quản trị.

Nội dung chi tiết về họp hội đồng quản trị:

Một, Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.[1]

Hai, nội dung mỗi cuộc họp được thể hiện tại Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp được lập bằng tiếng Việt dưới các hình thức: văn bản và bản ghi âm, bản được ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản cuộc họp phải có chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

Ba, thủ tục tiến hành họp Hội đồng quản trị như sau:

  • Thông báo mời họp:

+ Thời hạn thông báo trước: chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp, người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi Thông báo mời họp đến từng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác về thời hạn mời họp.

+ Nội dung thông báo mời họp phải gồm: thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định.

+ Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

  • Tiến hành cuộc họp:

+ Điều kiện tiến hành cuộc họp:

              khi có từ 3/4 tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên dự họp đối với lần triệu tập thứ nhất.

           khi có hơn ½ tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên dự họp đối với lần triệu tập thứ hai.[1]

+ Trình tự cuộc họp:

                 Chủ tọa hoặc thư ký ghi biên bản kiểm tra việc có mặt, vắng mặt và lý do vắng mặt của thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp;

                 Chủ tọa công bố mục đích, chương trình và nội dung họp, các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

                Từng thành viên dự họp phát biểu ý kiến về các vấn đề cần thảo luận thông qua;

                Tiến hành biểu quyết;

                Kiểm và công khai kết quả biểu quyết;

                Công bố các vấn đề được thông qua tại cuộc họp.

+ Điều kiện thông qua Nghị quyết:

                Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

                Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bằng bề dày hơn 10 năm cung cấp dịch vụ pháp lý, Luật Trí Minh tin tưởng các thông tin từ bài viết này sẽ hữu ích cho Quý khách trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

Luật Trí Minh cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách trong tương lai.

Cảm ơn quý khách đã đọc bài viết "Họp hội đồng quản trị", trong trường hợp trao đổi chi tiết thêm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Công Ty Luật Trí Minh chúng tôi, hãy liên hệ qua email “lienhe@luattriminh.vn” hoặc Hotline 024 3766 9599 (Hà Nội) và 028 3933 3323 (TP.HCM).

Từ khóa liên quan:

  • biên bản họp hội đồng quản trị
  • họp hội đồng quản trị bất thường
  • điều kiện họp hội đồng quản trị
  • ủy quyền họp hội đồng quản trị
  • nghị quyết cuộc họp hội đồng quản trị
  • hướng dẫn họp hội đồng quản trị

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây