Biểu mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Biểu mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Biểu mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Detail
Biểu mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Biểu mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Biểu mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Detail
Biểu mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

Biểu mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

Biểu mẫu Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và...

Detail
Biểu mẫu Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh  trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Biểu mẫu Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Biểu mẫu Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Ban hành kèm theo Thông tư số...

Detail
Biểu mẫu Giấy đề nghị cấp lại

Biểu mẫu Giấy đề nghị cấp lại

Biểu mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng...

Detail