Biểu mẫu & Thủ tục

Mẫu đơn xin cấp phép hoạt động trung tâm kỹ năng sống

………(1)………..

…….(2)…….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/TTr-…

………………, ngày … tháng … năm ……

TỜ TRÌNH

CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA

Tên tôi là: …………………………………….(3)………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………..                 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………

Ngày cấp: ………………………….        Nơi cấp: …………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Tôi đại diện Công ty ……………………(2)……………. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép …………………..(4)……………….. hoạt động giáo dục với những nội dung sau:

 • Tên trung tâm: ………………………….(4)……………………………………………….
 • Giám đốc trung tâm: …………………………………………………………………………
 • Trụ sở: …………………………………………………………………………………
 • Địa điểm đào tạo: …………………………………………………………………………..
 • Nội dung hoạt động: ………………………………………………………………………..
 • Đối tượng (lứa tuổi, cấp học): ……………………………………………………………….
 • Giáo trình, tài liệu: …………………………………………………………………………….
 • Chương trình:………………………………………………………………………………….

………………….(2)……………… xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ xin cấp phép hoạt động và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước

.

………..(2)……………

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

……….(3)………..

Ghi chú:

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố nơi trung tâm đặt địa chỉ;
 2. Tên đơn vị lập tờ trình xin cấp phép hoạt động…(doanh nghiệp, tổ chức);
 3. Thủ trưởng đơn vị lập tờ trình (Giám đốc, đại diện lãnh đạo…)
 4. Tên trung tâm xin cấp phép hoạt động…

 

 

 

 

  Mẫu 2           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

                            ............, ngày ....tháng...năm ......

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ..........(xã, phường, thị trấn)

- Họ tên (người đứng đầu tổ chức): ………………………………………………………           

- Tên doanh nghiệp: .....................................................................

MSDN: …………………….. do (tên cơ quan cấp)....., cấp ngày .... tháng....năm.............

- Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………..

- Số điện thoại : ……………………….                                     Email:......................................

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

(Tên tổ chức)................. đã làm hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo……………… cấp giấy chứng nhận hoạt động cho …………………….(tên trung tâm) tại địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Nay, chúng tôi xin báo cáo với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) khi Trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo ……………………. cấp phép hoạt động, Trung Tâm …………………………. cam kết chấp hành nghiêm túc những quy định về an ninh trật tự, về môi trường và các quy định khác của địa phương trong quá trình hoạt động, 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA UBND

PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG

 (Ký , đóng dấu)

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM ……………….

Mẫu 3

 

…………………………….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

Số: __/………….

…………, ngày___/___/ 2…..

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

BAN LÃNH ĐẠO, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

 

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

 

Minh chứng về năng lực chuyên môn

Cơ quan đang công tác

 

Công việc đảm nhận tại trung tâm

 

Điện thoại, Email

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách này có …. người                

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

TỔ CHỨC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn 

  • https://www.luattriminh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây