Biểu mẫu & Thủ tục

Biểu mẫu Quyết định về việc trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN... 

Số:....../QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

..........., ngày..... tháng..... năm.....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

 
   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN....

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số..../...../NĐ-CP ngày... tháng... năm..... của Chính phủ.... (ghi tên Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích tiền từ tài khoản ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động của...., mã số doanh nghiệp..., địa chỉ trụ sở chính..... để thực hiện thanh toán chế độ, quyền lợi của người lao động theo danh sách kèm theo Quyết định này.

1. Số tài khoản ký quỹ............................... tại..........................................................

2. Số tiền trích:...........................................................................................................   .

(Bằng chữ:.................................................................................................................)

3. Ngân hàng....................................... thực hiện trích tiền ký quỹ và thanh toán chế độ cho người lao động thuê lại.

4.............................................. có trách nhiệm nộp bổ sung tiền ký quỹ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút ra khỏi tài khoản ký quỹ.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố...,.. ... Ngân hàng....., Giám đốc........... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày... tháng..... năm...../.

 

Nơi nhận:

-.............;

-.............;

CHỦ TỊCH 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn 

  • https://www.luattriminh.vn

Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây