Biểu mẫu & Thủ tục

Biểu mẫu quy định quản lý văn phòng phẩm

Mục lục

 

QUI ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN PHÒNG PHẨM

Mã tài liệu: HC-10

 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

 

Ngày sửa đổi

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

I  - MỤC ĐÍCH:

 • Quản lý được việc sử dụng văn phòng phẩm trong công ty, đảm bảo đủ nhu cầu, sử dụng tiết kiệm.

II –   PHẠM VI:

 • Quy định này áp dụng cho việc quản lý và sử dụng văn phòng phẩm trong công ty .

III – ĐỊNH NGHĨA:

 • VPP: “văn phòng phẩm”

IV – NỘI DUNG:

1. Tiêu chuẩn sử dụng văn phòng phẩm

 • Bảng tiêu chuẩn các loại văn phòng phẩm theo mẫu HC – 10 – BM01 đính kèm quy trình này.
 • Tất cả các loại văn phòng phẩm được sử dụng chung tiêu chuẩn không phân biệt các chức danh, trừ các loại văn phòng phẩm được phân cấp như sau.
 • Đối với các chức danh quản lý hoặc chuyên viên quan trọng, thì ngoài các loại văn phòng phẩm chung trên đây, các loại viết, sổ công tác được quy định với giá trị mua/đơn vị như sau.

STT

Chức danh

Viết

Sổ công tác

1

Giám đốc điều hành; Giám đốc khối

50.000-150.000

Công ty cấp

2

Giám đốc nhà máy, Giám đốc chi nhánh

25.000-35.000

Công ty cấp

3

Trưởng phòng và tương đương

15.000-25000

Công ty cấp

2. Định mức sử dụng

 • Mỗi loại VPP phải có định mức sử dụng.  Phòng HC lập định mức sử dụng tạm tính, định mức sử dụng tạm tính được thảo luận thống nhất với Trưởng bộ phận, sau đó chuyển BGĐ Công ty duyệt.
 • Hàng quý, Phòng HC có trách nhiệm rà soát lại định mức sử dụng VPP cho phù hợp, trường hợp do có sự thay đổi, Trưởng bộ phận đề nghị Phòng HC cùng nghiên cứu để thay đổi định mức.
 • Định mức sử dụng văn phòng phẩm được quy định theo mẫu: HC – 10 – BM02.

3. Quy trình cấp phát

 • Vào ngày 28 hàng tháng, các bộ phận lập giấy đề nghị VPP của tháng sau theo biểu mẫu: HC – 10 – BM03, chuyển Trưởng bộ phận duyệt, sau đó chuyển Phòng HC xem xét.
 • Phòng HC có trách nhiệm kiểm tra định mức sử dụng theo quy định, nếu không đúng thì chuyển cho bộ phận đề nghị chỉnh sửa lại, nếu đúng tổng hợp tất cả các bảng đề xuất và làm bảng tổng hợp thì chuyển BGĐ duyệt.
 • Căn cứ trên giấy đề nghị được duyệt, Phòng HC tiến hành liên hệ nhà cung ứng để mua VPP theo yêu cầu. 
 • VPP được mua làm 02 lần, lần 1 từ ngày 01 – ngày 05 của tháng, lần 2 từ ngày 15 – 20 của tháng.  Mỗi lần mua bằng 60 % tổng nhu cầu của tháng (mức tồn kho là 20 %).
 • Việc cấp phát thực hiện làm 02 lần, lần 1 từ ngày 01 – ngày 05 của tháng, lần 2 từ ngày 15 – 20 của tháng. Mỗi lần cấp phát bằng 50 % nhu cầu của tháng.  Sau khi kiểm tra xong thì người nhận VPP ký tên vào biên bản cấp phát mã số: HC – 10 – BM04.

4. Cấp phát đột xuất

 • Khi có nhu cầu VPP đột xuất, người có nhu cầu lập giấy đề nghị VPP theo biểu mẫu: HC – 10 – BM05, chuyển Trưởng bộ phận duyệt, sau đó chuyển Phòng HC xem xét.
 • Phòng HC có trách nhiệm kiểm tra định mức sử dụng theo quy định, nếu không đúng thì chuyển cho bộ phận đề nghị chỉnh sửa lại, nếu đúng thì chuyển BGĐ duyệt.
 • Căn cứ trên giấy đề nghị được duyệt, Phòng HC tiến hành liên hệ nhà cung ứng để mua VPP theo yêu cầu. 
 • VPP được cấp phát ngay sau khi nhận về cho người sử dụng. Việc cấp phát cũng phải ký nhận vào thẻ kho.

5.   Quản lý và sử dụng VPP

 • CNV được cấp phát VPP phục vụ cho công việc được giao trên cơ sở đúng mục đích sử dụng, sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí.
 • Trưởng bộ phận là người chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra trực tiếp việc sử dụng VPP của CNV trực thuộc.
 • Phòng HC có trách nhiệm lập thẻ kho theo dõi sử dụng VPP trong công ty. Đảm bảo định mức tồn kho là 20 %.

V. Phụ Lục:

 1. Bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm

mã số: HC – 10 – BM01

 1. Bảng định mức văn phòng phẩm

mã số: HC – 10 – BM02

 1. Giấy đề nghị tổng hợp văn phòng phẩm hàng tháng

mã số: HC – 10 – BM03

 1. Sổ cấp phát VPP

mã số: HC – 10 – BM04

 1. Giấy đề nghị VPP

mã số: HC – 10 – BM05

 

--------------------o0o--------------------

Biểu mẫu HC-10-BM01

Ngày … tháng … năm … 

BẢNG TIÊU CHUẨN VĂN PHÒNG PHẨM

 

STT

Loại VPP

Tiêu chuẩn

Ghi chú

Quy cách

Chất lượng

Giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đề nghị

 

 

Trưởng phòng HC

 

 

Giám đốc

 

 

--------------------o0o--------------------

Biểu mẫu HC-10-BM02

Ngày … tháng … năm …

BẢNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VĂN PHÒNG PHẨM

 

STT

Tên loại

Đơn vị

Số lượng

Thời gian sử dụng

Ghi chú

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CỦA MỖI PHÒNG BAN

1

Đục lỗ

Cái

1

2 năm

 

2

Bấm gim nhỏ

Cái

1

2 năm

 

3

Gỡ gim

Cái

1

2 năm

 

4

Kéo cắt giấy

Cái

1

2 năm

 

5

Bìa Abba 7P

Cái

10

1 năm

 

6

Bìa Abba 5P

Cái

10

1 năm

 

7

Giấy vàng A4

Ram

2

1 tháng

 

8

Giấy Notetick

Xấp

1

1 tháng

 

9

Đinh bấm gim lớn

Hộp

1

2 tháng

 

10

Đinh bấm gim nhỏ

Hộp

1

1 tháng

 

11

Bìa cây

Cái

5

1 tháng

 

12

Bìa sơ mi

Cái

5

1 tháng

 

13

Kẹp bướm đen

Hộp

1

1 tháng

 

15

Viết bi

Cây

5

1 tháng

 

16

Viết da quang

Cây

1

3 tháng

 

17

Viết bảng

Cây

1

2 tháng

 

18

Viết xoá

Cây

1

3 tháng

 

19

Bút kim

Cây

2

3 tháng

 

20

Viết chì

Cây

1

2 tháng

 

21

Băng keo 5P

Cuộn

1

3 tháng

 

22

Giấy bìa màu

Tờ

10

1 tháng

 

23

Hồ dán

Ống

1

1 tháng

 

24

Ghim hình tam giác

Hộp

1

1 tháng

 

25

Đĩa mềm vi tính

Cái

2

1 tháng

 

26

Bìa trình ký

Cái

2

1 năm

 

27

Sổ Name Card

Cuốn

2

1 năm

 

ĐỊNH MỨC CHUNG DO PHÒNG HCQT QUẢN LÝ

1

Giấy trắng A3

Ram

1

1 tháng

 

2

Giấy vàng A4

Ram

5

1 tháng

     Dùng photo

3

Giấy trắng A4

Ram

3

1 tháng

 

4

Mực con dấu

Lọ

1

2 tháng

 

4

Mực máy Photo

Ống

1

1 tháng

 

6

Bơm mực máy in

Ống

2

1 tháng

 

7

Bì thư lớn

Cái

50

1 tháng

 

8

Bì thư vừa

Cái

20

1 tháng

 

9

Giấy giới thiệu

Cuốn

2

1 tháng

 

10

Bì thư nhỏ

Cái

30

1 tháng

 

11

Giấy Fax

Ống

10

1 tháng

 

12

Photo bản vẽ

Bản

 Theo N/c

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Người đề nghị

 

 

Trưởng phòng HC

 

 

Giám đốc

 

 

--------------------o0o--------------------

Biểu mẫu HC-10-BM03

GIẤY ĐỀ NGHỊ VĂN PHÒNG PHẨM HÀNG THÁNG

Bộ phận:………………………Tháng …..năm ….

 

STT

TÊN VPP

ĐVT

Số lượng

 

STT

TÊN VPP

ĐVT

Số lượng

1

Giấy A4

Gram

 

 

36

Bìa nút

Cái

 

2

Giấy Decal

Gram

 

 

37

Bìa lá

Cái

 

3

Bìa A4 màu

Tờ

 

 

38

Tămpon

Cái

 

4

PXK lớn

Quyển

 

 

39

Hộp mực dấu

Hộp

 

5

PXK nhỏ

Quyển

 

 

40

Kéo bấm

Cây

 

6

PNK lớn

Quyển

 

 

41

Dao trổ giấy

Cây

 

7

Phiếu thu

Quyển

 

 

42

Lưỡi dao trổ nhỏ

Cây

 

8

Phiếu chi

Quyển

 

 

43

Bút lông bảng xanh

Cây

 

9

Sổ tạm ứng

Quyển

 

 

44

Bút lông bảng đỏ

Cây

 

10

Sổ quỹ tiền mặt

Quyển

 

 

45

Bút lông dầu xanh

Cây

 

11

Sổ chi tiết thanh toán

Quyển

 

 

46

Tập 100 tr

Quyển

 

12

Sổ tiền gửi ngân hàng

Quyển

 

 

47

Tập 200 tr

Quyển

 

13

Kéo

Cây

 

 

48

Chuốt chì

Cái

 

14

Thước kẻ 30cm

Cây

 

 

49

Hồ nước Bến Nghé 35 ml

Chai

 

15

Thước kẻ dẽo

Cây

 

 

50

Kẹp bướm

Cái

 

16

Đĩa mềm

Cái

 

 

51

Kệ rổ nhựa

Cái

 

17

Đồ bấm kim

Cái

 

 

52

Gỡ kim càng cua

Cái

 

18

Kim bấm

Hộp

 

 

53

Bìa phân trang màu

Tờ

 

19

Bấm lỗ

Cái

 

 

54

Bút nhủ bạc

Cây

 

20

Accor nhựa

cái/hộp

 

 

55

Bút chì 2B

Cây

 

21

Bút dạ quang TL

Cây

 

 

56

Bút xóa TL

Cây

 

22

Giấy than Horse lớn

Tờ/xấp

 

 

57

Bút TL027 xanh

Cây

 

23

Giấy than Horse nhỏ

Tờ/xấp

 

 

58

Bút TL027 đỏ

Cây

 

24

Giấy Note 3x3

Xấp

 

 

59

Ruột chì vàng

Hộp

 

25

Keo trong lớn

Cuộn

 

 

60

Keo mouse

cuộn

 

26

Keo vàng

Cuộn

 

 

61

Bìa lỗ nylon

Cái

 

27

Keo trong 1,2F

Cuộn

 

 

 

 

 

 

28

Keo trong VP

Cuộn

 

 

 

 

 

 

29

Keo giấy 1,2F

Cuộn

 

 

 

 

 

 

30

Keo giấy 2,4F

Cuộn

 

 

 

 

 

 

31

Keo 2 mặt 1,2F

Cuộn

 

 

 

 

 

 

32

Keo 2 mặt 2,4F

Cuộn

 

 

 

 

 

 

33

Bìa còng 3F

Cái

 

 

 

 

 

 

34

Bìa còng 5F

Cái

 

 

 

 

 

 

35

Bìa trình ký đôi

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày….tháng…..năm …

Giám đốc duyệt

Phòng HC

Trưởng bộ phận

Người đề nghị

 

 

           

--------------------o0o--------------------

Biểu mẫu HC-10-BM04

GIẤY ĐỀ NGHỊ VĂN PHÒNG PHẨM

 

Người yêu cầu:                                                            Bộ phận:

 

Lý do:

 

STT

Loại văn phòng phẩm

Quy cách

Số lượng

Thời gian yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người yêu cầu

 

 

 

Trưởng bộ phận

 

 

 

Phòng HC

 

 

--------------------o0o--------------------

Biểu mẫu HC-10-BM05

SỔ CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM

 

Thời gian

Loại văn phòng phẩm

Số lượng

Bộ phận

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn

  • https://www.luattriminh.vn

GỌI LUẬT SƯ | YÊU CẦU BÁO PHÍ | ĐẶT LỊCH HẸN

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây