Mr. Trần Thanh Tài

Mr. TRẦN THANH TÀI

Email: thanhtai@luattriminh.vn

Lĩnh vực hoạt động: Tranh tụng,dân sự, đầu tư, doanh nghiệp

Quá trình học tập/ nghiên cứu :

Đại học Luật TP.HCM (2014-2018)

Luận văn tốt nghiệp đề tài “ Các biện pháp giám sát giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam ” năm 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mr. TRAN THANH TAI

Email: thanhtai@luattriminh.vn

Practice: Litigation, Foreign investment, Enterprises, Civil

Study/ research:

Ho Chi Minh City University of Law (2010-2014)

Scientific research: "Unfair competition acts in promotional activities in Vietnam" in 2012 at University

Graduation thesis: "Educational supervision measures applied in case of exemption from criminal liability in Vietnam's criminal law" in 2018

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây