Mr. NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG

Mr. NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG

Thông tin liên hệ:

Phone: 0946609657

Email: dinhkhuong@luattriminh.vn

Quá trình hoạt động: Tham gia Luật Trí Minh từ năm 2018

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư, doanh nghiệp, giấy phép lao động

Quá trình học tập/ nghiên cứu :

Đại học Kinh Tế - Luật Đại học Quốc gia TP.HCM (2014-2018)

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây