Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả

Vai trò của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả không chỉ là bảo vệ quyền lợi của các tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả mà còn là động lực quan trọng đẩy mạnh sự sáng tạo và phát triển văn...

Detail
Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả

Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả

Trong thế giới số hóa ngày nay, sự sáng tạo và đổi mới là động lực chính để thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Để bảo vệ những nỗ lực sáng tạo này và đảm bảo rằng người tạo ra được công...

Detail
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Trong thế giới ngày nay, sự phát triển của công nghệ và sáng tạo đã làm cho tài sản trí tuệ trở nên vô cùng quan trọng. Nếu không hiểu rõ về giá trị và cách bảo vệ tài sản trí tuệ, có thể dẫn đến...

Detail
Hợp đồng sử dụng quyền tác giả

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả

Trong bối cảnh thế giới hiện nay, việc bảo vệ quyền tác giả không chỉ là nhu cầu mà còn là nghĩa vụ đối với các quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh của sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp...

Detail
Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Trong bối cảnh hiện nay, khi sự phát triển của công nghệ và văn hóa ngày càng mở rộng, việc bảo vệ và quản lý quyền tác giả trở nên cực kỳ quan trọng. Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi năm 2022) đã...

Detail