Bảng mô tả công việc Giám đốc Kinh doanh

Bảng mô tả công việc Giám đốc Kinh doanh

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Giám đốc Kinh doanh

Bảng mô tả công việc Trưởng phòng thiết kế

Bảng mô tả công việc Trưởng phòng thiết kế

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Trưởng phòng thiết kế

Bảng mô tả công việc Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

Bảng mô tả công việc Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

Bảng mô tả công việc Phó phòng thiết kế sản phẩm

Bảng mô tả công việc Phó phòng thiết kế sản phẩm

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Phó phòng thiết kế sản phẩm

Bảng mô tả công việc Nhân viên tiêu chuẩn kỹ thuật - Phòng thiết kế

Bảng mô tả công việc Nhân viên tiêu chuẩn kỹ thuật - Phòng thiết kế

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên tiêu chuẩn kỹ thuật - Phòng thiết kế

Bảng mô tả công việc Nhân viên sản xuất mẫu - phòng thiết kế

Bảng mô tả công việc Nhân viên sản xuất mẫu - phòng thiết kế

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên sản xuất mẫu - phòng thiết kế

Bảng mô tả công việc Nhân viên cấp phát nguyên phụ liệu - phòng thiết kế

Bảng mô tả công việc Nhân viên cấp phát nguyên phụ liệu - phòng thiết kế

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên cấp phát nguyên phụ liệu

Bảng mô tả công việc Nhân viên tính định mức

Bảng mô tả công việc Nhân viên tính định mức

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên tính định mức

Bảng mô tả công việc Nhân viên tính giá – tổng hợp

Bảng mô tả công việc Nhân viên tính giá – tổng hợp

30/06/2023

Bảng mô tả công việc Nhân viên tính giá – tổng hợp