Thành lập công ty

Tư vấn thành lập công ty đại chúng tại Việt Nam

Tư vấn thành lập công ty đại chúng tại Việt Nam

Trong bài viết này. Chúng tôi sẽ cung cấp nội dung liên quan đến việc đăng ký mở công ty đại chúng. Qúy doanh nghiệp có nhu cầu cần được tư vấn pháp luật về thủ tục thành lập công ty đại chúng, cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến việc mở công ty đại chúng.

Hãy liên hệ ngay với Luật Trí Minh để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả/ Hotline: 0961683366 / Email:lienhe@luattriminh.vn

dang-ky-mo-cong-ty-dai-chung

Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếutrái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán. Tùy từng nước có thể có định nghĩa cụ thể hơn về công ty đại chúng.

Nét đặc trưng của các công ty đại chúng là có sự tham gia của nguồn vốn từ bên ngoài với nhiều nhà đầu tư, do đó đặt ra yêu cầu quản trị công ty như là yếu tố khác biệt với vấn đề quản lý công ty.

Thủ tục thành lập công ty đại chúng

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty cổ phần đủ điều kiện là công ty đại chúng nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn công ty bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu tổ chức phát hành bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4:

UBCKNN gửi công văn chấp thuận đại chúng cho công ty, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của UBCKNN.

2. Cách thức thực hiện

 

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện;

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Nhờ đơn vị tư vấn luật: Đơn vị sẽ thay mặt quý doanh nghiệp thực hiện toàn bộ quy trình trên

3. Thành phần hồ sơ

 

1) Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3) Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông đượclập;

4) Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

Số lượng hồ sơ

01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

 

07 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện

 

Công ty cổ phần đủ điều kiện là công ty đại chúng

6. Cơ quan thực hiện

 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Kết quả thực hiện

 

 

- Công văn chấp thuận đại chúng

- Công bố tên, nội dung kinh doanh và thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của UBCKNN

8. Phí, lệ phí: Quy định tại Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

 

Phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết/ đăng ký giao dịch: 10.000.000 đồng/năm/côngty

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ:

 

Mẫu số 08: Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông

10. Yêu cầu, điều kiện:

 

- Ngoại trừ các trường hợp quy định tại điểm a và b Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán, công ty đại chúng có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho UBCKNN trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

- Công ty cổ phần có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên phải nộp hồ sơ công ty đại chúng đến UBCKNN trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

 

​ Lưu ý: Điểm a, b khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán quy định: “Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán”.

11. Căn cứ pháp lý

 

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Mọi thông tin chi tiết về việc "Thành lập công ty đại chúng". Hãy liên hệ ngay với Luật Trí Minh để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả/ Hotline: 0961683366 / Email:lienhe@luattriminh.vn

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây