Biểu mẫu & Thủ tục

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAY MẶT CÔNG TY

Mục lục

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc 2023 thay mặt công ty và biểu mẫu sử dụng phổ biến thường do cấp trên ủy quyền thay mặt tại cơ quan, đơn vị để ký các văn bản, giấy tờ và các công việc liên quan do không thể có mặt tại cơ quan đơn vị để xử lý công việc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o-0-o------


 
GIẤY ỦY QUYỀN

 

 
Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ các văn bản luật liên quan khác;
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

 
Hôm nay, ngày…. tháng…. năm ……., tại trụ sở Công ty ……………………..........…, Chúng tôi gồm:
 
BÊN A: BÊN ỦY QUYỀN
Ông (Bà)  ………………………………………..........................................Sinh ngày:…………………....
CMND số:……………...................do…....................................……cấp ngày.......tháng.......năm..........
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………...............................................................………………
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………......................................................................
Chức danh/Chức vụ: ………………………………………........................................................................


BÊN B: BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
Ông (Bà)  ………………………………………..........................................Sinh ngày:…………………....
CMND số:……………...................do…....................................……cấp ngày.......tháng.......năm..........
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………...............................................................……………....
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………...................................................................
Chức danh/Chức vụ: ……………………………………….......................................................................

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Công việc ủy quyền
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
Điều 2. Thời hạn ủy quyền
Giấy ủy quyền này có thời hạn kể từ ngày ký cho tới khi Bên B thực hiện xong công việc nêu tại Điều 1 kể trên. Hoặc thời gian kết thúc thời hạn ủy quyền vào ngày…..tháng…..năm………
 
Điều 3. Điều khoản cuối cùng
Giấy ủy quyền này gồm 01 (một) trang và được lập thành ……bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…….. bản và lưu tại Công ty ................... sổ lượng ……bản.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hai bên đã đọc, hiểu toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền này và cùng ký tên dưới đây.

 

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

Nguồn: Thư viện pháp luật

-------------------------------

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM>>

 • CÔNG TY LUẬT TRÍ MINH - TRI MINH LAW FIRM

  • Hà Nội: Tầng 5, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa

  • SĐT: (024).3766.9599

  • HCM: Tầng 11, Tòa Nhà 246, Số 246 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q1

  • SĐT: (028).3933.3323

  • Email: contact@luattriminh.vn

  • https://www.luattriminh.vn

GỌI LUẬT SƯ | YÊU CẦU BÁO PHÍ | ĐẶT LỊCH HẸN

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây