Biểu mẫu & Thủ tục

Các mẫu đơn liên quan đến nhãn hiệu

CÁC MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

1. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu:

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu*

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

— Đơn tách: Đơn này được tách ra từ đơn số:                          Ngày nộp đơn:

j                                                NHÃN HIỆU                                        

Mẫu nhãn hiệu                     

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

 

— Nhãn hiệu tập thể      

— Nhãn hiệu liên kết 

— Nhãn hiệu chứng nhận   

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc:

Mô tả:

k                                                      CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Địa chỉ liên hệ (nếu có):

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

l                                                                             ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

Mã đại diện: 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

 

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn                                                                                                  

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

m     YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN

CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

 

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

n                                                       PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

—  Lệ phí nộp đơn

đơn

 

—  Phí phân loại quốc tế về nhãn hiệu

..... nhóm

 

     —  Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi )

..... sản phẩm/dịch vụ

 

—  Phí  thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên                                                   

..... yêu cầu/đơn ưu tiên

 

—  Phí công bố đơn

đơn

 

— Phí tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn     

..... nhóm

 

     —  Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi )

..... sản phẩm/dịch vụ

 

—  Phí thẩm định đơn

.....nhóm

 

     —  Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi )

..... sản phẩm/dịch vụ

 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:                                                                      

 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

               

 

o                  CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm...trang x ...bản (có danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu)

— Mẫu nhãn hiệu, gồm.......mẫu

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Tài liệu khác:

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng ...............           

    — bản gốc  

    — bản sao (— bản gốc sẽ nộp sau

                     — bản gốc đã nộp theo đơn số:..........................................)

    — bản dịch tiếng Việt, gồm ....... trang   

— Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm.......trang

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu 

— Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác

— Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm.......trang x .......bản

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản

— Bản dịch tiếng Việt, gồm.......bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên

— Bản đồ khu vực địa lý

— Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

—

 

—

—

 

—

—

—

—

—

—

 

—

—

—

—

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

—

 

—

—

—

—

 

—                                                                                             

 

 

 

p                   DANH MỤC VÀ PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU**

(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số sản phẩm/dịch vụ trong nhóm đó)

 

 

 

 

 

q                 MÔ TẢ TÓM TẮT ĐẶC TÍNH CỦA HÀNG HÓA/DỊCH VỤ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

                                               (đối với nhãn hiệu chứng nhận)

— Nguồn gốc địa lý:

— Chất lượng:

— Đặc tính khác:

r                                                  CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……

                                                                                                    Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                      (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

Còn......trang bổ sung

 

2. Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

- Sửa đổi trong trường hợp Chủ đơn có sự thay đổi trên tờ khai ví dụ như địa chỉ, số điện thoại, … hoặc sửa đổi theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ

- Tờ khai sửa đổi đơn như sau:

 

TỜ KHAI

SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

   

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp*         

      

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                                    CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng SHCN)

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

Địa chỉ:                                                                                                     

Điện thoại:                                       Fax:                                         E-mail:

k                                                          ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

 

Mã đại diện: 

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

 

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                        Fax:                                        E-mail:

l ĐƠN YÊU CẦU SỬA ĐỔI

— Đơn đăng ký sáng chế

— Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

— Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

— Đơn đăng ký nhãn hiệu

— Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

Số đơn:

 

m NỘI DUNG YÊU CẦU SỬA ĐỔI

— Tên chủ đơn

— Địa chỉ của chủ đơn

— Nội dung khác:

Đề nghị sửa lại thành: (Có thể dùng trang bổ sung, nếu cần)

 

 

 

 

 

       

 

n                                                                        PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền

— Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn

… nội dung sửa đổi

       (của mỗi đơn)

 

— Phí công bố thông tin sửa đổi

đơn

 

     — Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi)

..... hình

 

     — Bản mô tả sáng chế có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi)

..... trang

 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

o CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

— Tờ khai, gồm…….trang 

— Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp, bằng tiếng…….

— Bản dịch tiếng Việt, gồm …….trang    

— Tài liệu chứng minh sự thay đổi chủ đơn do thừa kế, kế thừa

— Giấy ủy quyền bằng tiếng…….

— bản dịch tiếng Việt, gồm …….trang    

— bản gốc

— bản sao (  — bản gốc sẽ nộp sau

                    — bản gốc đã nộp theo đơn số:………………. )

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

— Tài liệu khác, cụ thể:

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

—

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

—

 

—

—

—

—

—

—

p                                                                 CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                    Khai tại:…………...ngày…… tháng……năm……

                                                                                    Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                   (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

       

 

 

 

 

3. Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

- Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể  yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Tờ khai chuyển nhượng đơn như sau:

TỜ KHAI

YÊU CẦU GHI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN

ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp*                 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                                         CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu ghi nhận việc chuyển nhượng đơn)

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

Địa chỉ:                                                                                                     

Điện thoại:                                                 Fax:                                         E-mail:

— là bên chuyển nhượng

— là bên nhận chuyển nhượng

k                                                           ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN     

 

 

Mã đại diện: 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

 

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                         E-mail:

l                              BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG (KHÔNG ĐỨNG TÊN CHỦ ĐƠN)

Tên đầy đủ:                                                                                                                                                

Địa chỉ:                                                                                                     

Điện thoại:                                                  Fax:                                        E-mail:     

m                                                          ĐƠN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

— Đơn đăng ký sáng chế

— Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

— Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

— Đơn đăng ký nhãn hiệu

Số đơn:  

 

n                                                                        PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

— Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn

..... đơn

 

— Phí công bố thông tin chuyển nhượng đơn

..... đơn

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

       
 

 

o                CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

— Tờ khai, gồm …….trang x …….bản 

— Văn bản chuyển nhượng đơn, bằng tiếng…….

— Văn bản đồng ý của những chủ đơn khác (trường hợp nhiều người cùng có quyền nộp đơn)

— Bản dịch tiếng Việt, gồm  …….trang

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

     — bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao (  — bản gốc sẽ nộp sau

                    — bản gốc đã nộp theo đơn số:………………..)

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

— Tài liệu khác, cụ thể:

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

 

 
 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

—

—

—

—

—

— 

— 

 

—

p                                                            CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại: ............. ngày ... tháng ... năm ...

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.

 

TỜ KHAI

GIA HẠN/DUY TRÌ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp*   

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                          CHỦ ĐƠN                                                                                                            

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực VBBH)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

k                                         ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

 

 

Mã đại diện:

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

 

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

l                                          ĐỐI TƯỢNG YÊU CẦU GIA HẠN/DUY TRÌ

— Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

 

Số văn bằng bảo hộ:

Các phương án cần gia hạn:

 

 

 

— Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Số văn bằng bảo hộ:

Các nhóm hoặc sản phẩm, dịch vụ cần gia hạn:

 

 

 

— Bằng độc quyền sáng chế

— Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

 

Số Bằng độc quyền:

Số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập:

Năm duy trì hiệu lực:

     

 

m                                                     PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

— Phí thẩm định yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

văn bằng bảo hộ

 

— Lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

….nhóm sản phẩm/dịch vụ

 

.....phương án của từng sản phẩm

 

….điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

 

     — Lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực muộn

.....tháng nộp muộn

 

— Phí sử dụng văn bằng bảo hộ

….nhóm sản phẩm/dịch vụ

 

.....phương án của từng sản phẩm

 

….điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

 

— Phí đăng bạ quyết định gia hạn/thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

văn bằng bảo hộ

 

— Phí công bố quyết định gia hạn/thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

quyết định/thông báo

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

n            CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN              

— Tờ khai, gồm ……..trang 

— Bản gốc văn bằng bảo hộ (nếu yêu cầu ghi nhận gia hạn vào văn bằng bảo hộ)

(— bản gốc đã nộp theo đơn số:………………………)

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao (  — bản gốc sẽ nộp sau

                    — bản gốc đã nộp theo đơn số:…………)

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

— Tài liệu khác, cụ thể:

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

 

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

—

 

—

—

—

—

—

—

 

—

o                                                          CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại: ............. ngày ..... tháng ..... năm .....

                                                                                     Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                          (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

       

 

 

5. Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

- Chuyển nhượng quyền SHCN là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền SHCN của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng quyền SHCN phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

 

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP      

 

 Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệpÝ         

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                             CHỦ ĐƠN    

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu chuyển nhượng)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                      Email:

— là bên chuyển nhượng

— là bên nhận chuyển nhượng

k                                                    ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN      

 

Mã đại diện: 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

 

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được ủy quyền của chủ đơn

 

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                             Fax:                                      Email:

l                         ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

— Bằng độc quyền sáng chế

— Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

— Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

— Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

— Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

Số văn bằng bảo hộ:

 

m                               BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG (KHÔNG ĐỨNG TÊN CHỦ ĐƠN)                                                                                                         

 

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                             Fax:                                      Email:

 

     

 

n                                                            PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền

— Phí thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng

…văn bằng bảo hộ

 

— Phí tra cứu nhãn hiệu liên kết phục vụ việc thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng

…văn bằng bảo hộ

 

— Phí thẩm định đơn (trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận)

 

 

— Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu)

 

 

— Phí đăng bạ quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền SHCN

…văn bằng bảo hộ

 

— Phí công bố quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền SHCN

quyết định

 

Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

 

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

o                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

 

— Tờ khai, gồm …….trang 

— Hợp đồng chuyển nhượng, bằng tiếng…….gồm…….trang     

        —  Bản gốc                  — Bản sao

— Bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt,  gồm…… trang 

— Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (trong trường hợp đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung),  gồm…….trang 

— Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của Bên nhận chuyển nhượng;

—  Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn của bên nhận chuyển nhượng đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể

— Bản gốc văn bằng bảo hộ

(— bản gốc đã nộp theo đơn số:……………………………….)

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng……

     — bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao (  — bản gốc sẽ nộp sau

                    — bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………..)

—  Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

— Tài liệu khác, cụ thể:

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

—

 

—

 

—

 

—

 

 
 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

—

—

— 

—

—

—

—

 

—

 

—

p                                               CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                          Khai tại: ..................... ngày ... tháng ... năm ...

                                                                                                   Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

       

 

 

Chú thích:

* Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

**Chú thích: Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

*Chú thích: Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

* Chú thích: Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

* Chú thích: Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Chú thích:

Ý Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Liên hệ với chúng tôi

Điền thông tin của bạn vào đây