Điều kiện thành lập công ty tài chính tín dụng năm 2022

Điều kiện thành lập công ty tài chính tín dụng năm 2022

Điều kiện thành lập công ty tài chính tín dụng là gì? Tín dụng tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng cho mục đích tiêu dùng của cá nhân bằng nghiệp vụ cho vay bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu...

Detail
Điều kiện nhập khẩu lốp xe tải

Điều kiện nhập khẩu lốp xe tải

Điều kiện nhập khẩu lốp xe tải là gì? Căn cứ bảng Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu tại Phụ lục I Nghị định 187/2013/NĐ-CP và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Detail
Điều kiện thành lập trung tâm thể hình và Fitness năm 2022

Điều kiện thành lập trung tâm thể hình và Fitness năm 2022

Căn cứ theo Luật thể dục thể thao và nghị định 36/2019/NĐ-CP, Công ty thành lập trung tâm bóng đá thiếu nhi hoặc hoạt động bóng đá cần đáp ứng các điêu kiện sau...

Detail
Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề năm 2022

Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề năm 2022

Căn cứ theo - Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và nghị định 143/2016/NĐ-CP, Công ty thành lập trung tâm dạy nghề cần những điều kiện như sau:

Detail
Điều kiện thành lập trung tâm khiêu vũ thể thao

Điều kiện thành lập trung tâm khiêu vũ thể thao

Căn cứ theo Luật thể dục thể thao và nghị định 36/2019/NĐ-CP, Công ty thành lập trung tâm bóng đá thiếu nhi hoặc hoạt động bóng đá cần đáp ứng các điêu kiện sau...

Detail