Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014

Detail
Khoản 1 Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2014

Khoản 1 Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2014

Detail
Điều 23 Luật Doanh nghiệp năm 2014

Điều 23 Luật Doanh nghiệp năm 2014

.Điều 23 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định liên quan đến điều kiện, hồ sơ thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, danh sách cổ đông và các điều lệ.

Detail
Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014

Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014

Trích Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015. Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định liên quan đến quyền, góp vốn, mua cổ phẩn và các hoạt động liên quan quy định.

Detail
Nghị định số 72/2009/NĐ-CP

Nghị định số 72/2009/NĐ-CP

Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về đảm bảo an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định dưới đây

Detail